ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО У СФЕРІ ПРАВА
ЄДИНА СЛУЖБА ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
0800-21-3222

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ. БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Спеціалістами Єдиної служби правової допомоги (далі Служба) проводиться аналітичне опрацювання аспектів створення нового правоохоронного органу - Бюро економічної безпеки України.

Верховною Радою України прийнято у першому читанні законопроєкт 3087-д від 02.07.2020 про Бюро економічної безпеки України. В даний час законопроєкт підготовлено для прийняття у другому читанні.

З огляду на закладені в основу створення БЕБ концептуальні положення спеціалісти Служби висловлюють наступні застереження:

Розгляд законопроєкту припадає на період існування певної «конституційної кризи» в Україні, яка утворилась саме у зв’язку з невідповідністю норм законів положенням Конституції України. Особливо важливим є те, що такі закони приймались для забезпечення діяльності державних органів у боротьбі із злочинністю та відповідно у період їх дії правоохоронні та судові органи реалізовували свої кримінально-процесуальні функції, що супроводжувалось порушенням прав, свобод та інтересів громадян. Отже, особливо важливим є забезпечення у даний час неухильного дотримання вимог Конституції України саме законодавчим органом з метою забезпечення належного конституційного правопорядку, оскільки всі негативні наслідки пов’язані із неконституційністю законів перебувають у прямій залежності від прийнятого рішення народними депутатами України.

У своєму висновку до проєкту 3087-д Головне юридичне управління ВРУ зазначає, що із системного аналізу положень Конституції України випливає, що установча функція належить Верховній Раді України. Так, відповідно до положень пункту 12 частини першої статті 92 Конституції України організація і діяльність органів виконавчої влади визначаються виключно законами України. Наведене кореспондується із положеннями частини другої статті 19 Конституції України.

В свою чергу, за висновками управління, на Кабінет Міністрів України покладається здійснення організаційних, матеріальних та інших заходів для утворення центральних органів виконавчої влади на підставі прийнятих законів. Зазначений механізм є важливим запобіжником стосовно присвоєння невластивих функцій органами державної влади на підставі підзаконних нормативних актів, зокрема, узурпації владних повноважень військовими формуваннями та правоохоронними органами держави. 

За таких обставин мають бути внесені відповідні зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» стосовно здійснення ним установчої та організаційної функцій. Крім того, з огляду на вимоги статті 90 Регламенту Верховної Ради України мають бути передбачені відповідні зміни щодо приведення законодавства про центральні органи виконавчої влади у відповідність до положень Конституції України.

Як наслідок низка положень законопроєкту не узгоджується із законами України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади», які є базовими у сфері організації діяльності центральних органів виконавчої влади.

В результаті зазначеної правової неузгодженості спроба вирішити на рівні закону питання утворення Бюро економічної безпеки України, згідно діючих норм, містить ознаки втручання Верховної Ради України у компетенцію Кабінету Міністрів України.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Основного закону України Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Враховуючи вищевикладене, за висновками спеціалістів Служби, прийняттю законів щодо утворення нових державних органів має передувати приведення у відповідність до вимог Конституції України положень законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади», які є базовими у сфері організації діяльності центральних органів виконавчої влади.


Діючий стан діяльності такого правоохоронного органу як податкова міліція дійсно потребує термінового втручання, в тому числі, шляхом внесення законодавчих змін. Але вжиття невиважених, здійснених поспіхом заходів, із ліквідації воєнізованої структури, лише ускладнить і без того складну ситуацію у забезпеченні протидії злочинам у сфері господарської діяльності.

Окрім того, кожна ліквідація правоохоронних органів в державі, в тому числі шляхом реорганізації, завжди відбувалась через неухильне дотримання положень ст. 3 Конституції України, яка визначає, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Як наслідок працівникам правоохоронних органів (Національної поліції та прокуратури) надавалась можливість скористатись правом переведення у новостворений державний орган після проведення відповідної атестації. 

В свою чергу ліквідація податкової міліції без створення законодавчої можливості переведення працівників у новостворений орган не тільки спричинить порушення їх трудових прав та гарантій, а й несе ризики збільшення участі колишніх працівників правоохоронного органу з досвідом у протиправній діяльності направленій на створення умов ухилення від оподаткування.

Слід зауважити, що Верховний Суд України в постановах від 04 березня 2014 року (справа № 21-8а14), від 27 травня 2014 року (справа №21-108а14), від 28 жовтня 2014 року (справа № 21-484а14) (ВАСУ від 10 листопада 2016р., К/800/11544/16 сформулював правову позицію, згідно з якою ліквідація юридичної особи публічного права має місце у випадку, якщо в розпорядчому акті органу державної влади або органу місцевого самоврядування наведено обґрунтування доцільності відмови держави від виконання завдань та функцій такої відмови. У разі ж покладення виконання завдань і функцій ліквідованого органу на інший орган, мова йде фактично про реорганізацію. Таким чином, встановлена законодавством можливість ліквідації державної установи (організації) з одночасним створенням іншої, яка буде виконувати повноваження (завдання) особи, що ліквідується, не виключає, а включає зобов'язання роботодавця (держави) по працевлаштуванню працівників ліквідованої установи.

Згідно статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.


За висновками спеціалістів Служби ефективним вирішенням поточної ситуації з діяльністю податкової міліції та необхідністю утворення нового органу з питань протидії злочинам у сфері економіки може бути запровадження моделі, яка реалізована у Республіці Польща, в якій, Департамент по боротьбі з економічною злочинністю, що займається розслідуванням злочинів у сфері економіки та Департамент фінансової інформації, який разом з Генеральним інспектором створює підрозділ фінансової розвідки Польщі, входять до складу підрозділів Міністерства фінансів, що відповідно забезпечує максимально плідну співпрацю та координацію.

Меморандумом про економічну та фінансову політику від 02 червня 2020 року, який схвалено Радою директорів Міжнародного валютного фонду 09 червня 2020 року, передбачено скасування системи планових податкових перевірок до кінця вересня 2020 року, а вибір податкового аудиту повинен буде повністю ґрунтуватися на аналізі ризиків.

Сучасна концепція діяльності ДПС побудована на принципі перетворення ДПС із фіскального органу на сервісну службу.

Відповідно задля забезпечення якісної позапланової контрольно-перевірочної роботи необхідно існування контролюючого органу з правоохоронною функцією, що може бути здійснено шляхом перетворення Державної фіскальної служби у новий орган, який би забезпечував аналітичну діяльність, позапланову контрольно-перевірочну роботу і виконання правоохоронних функцій, маючи у своєму складі відповідні підрозділи детективів (слідчих) та підрозділ боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом. 

Координація Мінфіном діяльності Держфінмоніторингу, Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Державної аудиторської служби та перетвореної Державної фіскальної служби України створила б максимальний ефект у аналітичному запобіганні вчинення правопорушень та злочинів, їх своєчасному виявленню, подальшій протидії та якісному розслідуванню.

На сучасному етапі з метою приведення у відповідність норм Податкового кодексу України, які регулюють діяльність податкової міліції, потрібна розробка Міністерством фінансів України відповідної концепції у сфері протидії загрозам фінансово-економічним інтересам держави з подальшим затвердженням її Урядом згідно з вимогами Регламенту Кабінету Міністрів України.  

За висновками спеціалістів Служби, виконання Україною прийнятих на себе зобов'язань перед міжнародними інституціями можливо тільки на умовах беззаперечного дотримання вимог Конституції та законодавства України. Згідно діючого законодавства України створення органу фінансових розслідувань можливе тільки за рішенням Кабінету Міністрів України, законом можуть регулюватись норми права, прийняті на забезпечення діяльності такого органу.   

Заходи

У відповідності до статті 79 Конституції України народні депутати України присягаючи на вірність Україні також присягають додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 17 закону України «Про інформацію», в якій зазначено, що джерелами правової інформації є серед іншого повідомлення засобів масової інформації, Службою 01 грудня 2020 року направлено зазначену правову інформацію до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, складену за висновками спеціалістів у сфері права інформаційного агентства, та запропоновано врахувати її під час прийняття проєкту закону№ 3087-д від 02.07.2020 про Бюро економічної безпеки України

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Використання будь-яких матеріалів (повне або часткове), розміщених на сайті 3222.UA, дозволяється за умови обов’язкового посилання на джерело наступного змісту: "за матеріалами інформаційного агентства "Єдина служба правової допомоги", сайт 3222.UA". 

Якщо Вам необхідно отримати правову консультацію з питань, які висвітлені у даному матеріалі - телефонуйте на номер нашої гарячої лінії або відправляйте звернення на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Автор матеріалу: Осмоловський Денис Юлійович

Вихідні дані продукції інформаційного агентства:
Назва, відомості про засновника (співзасновників): за посиланням
ПІБ відповідального за випуск: Осмоловський Денис Юлійович

порядковий номер випуску і дата його виходу: 28/12-20/І від 01.12.2020 року 

banner right karta